Článok IV

Odstúpenie od zmluvy

4.1 Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy na tovar aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak zákon alebo tieto VOP neustanovujú inak. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.

4.2 Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

4.3 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Prevádzkovateľa v listinnej podobe (poštou) alebo e-mailom. Zákazník môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol doručený spolu s tovarom.

4.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Zákazník.

4.5 Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia neporušeného tovaru Zákazníkom vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Prevádzkovateľ však nie je povinný uhradiť Zákazníkovi dodatočné náklady, ak si Zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa tohto bodu rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe, ak sa so Zákazníkom nedohodnú inak a ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

4.6 Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa bodu 4.5 tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený

4.7 Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar Prevádzkovateľovi; lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru Prevádzkovateľovi znáša Zákazník.

4.8 Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.9 Ustanovenia o odstúpení od zmluvy sa nepoužijú a Zákazník nemá právo od zmluvy odstúpiť, ak bola jej predmetom kúpa tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.